Product Details

PasaA?ieru vilciens 1.3

[LAT] Aplik?cija sniedz iesp?ju iepaz?ties ar visu aktu?l?ko inform?ciju, kas saist?ta ar vilcienu satiksmi Latvij?. Pasa*ieru p?rvad?jumus pa dzelzce?u veic AS azPasa*ieru vilciens*, kas ir neat?emama sabiedrisk? transporta sast?vd*a ne vien Latvij?
PasaA?ieru vilciens is a completely free software. You can free download and use it as long as you like.

[LAT] Aplik?cija sniedz iesp?ju iepaz?ties ar visu aktu?l?ko inform?ciju, kas saist?ta ar vilcienu satiksmi Latvij?. Pasa*ieru p?rvad?jumus pa dzelzce?u veic AS azPasa*ieru vilciens*, kas ir neat?emama sabiedrisk? transporta sast?vd*a ne vien ...

[LAT]
Aplik?cija sniedz iesp?ju iepaz?ties ar visu aktu?l?ko inform?ciju, kas saist?ta ar vilcienu satiksmi Latvij?. Pasa*ieru p?rvad?jumus pa dzelzce?u veic AS azPasa*ieru vilciens*, kas ir neat?emama sabiedrisk? transporta sast?vd*a ne vien Latvij?, bet ar? R?g?.

Aplik?cij? pieejams jaun?kais vilcienu saraksts un mar*rutu izv?lne, izmai?as vilcienu sarakst?, pazi?ojumi par izmaim, laika skait?*ana l?dz vilciena pien?k*anai, ?tra savienojuma nodro*in?*ana ar dzelzce?a inform?cijas dienestiem, dzelzce?a t?risma inform?cija, operat?v? inform?cija, svar?g?kie noteikumi vilciena pasa*ieriem, k? ar? atra*an?s vietas noteik*ana jau braucot vilcien?.

Aplik?cija autom?tiski atjaunina vilcienu sarakstu un p?r?jo inform?ciju, ja ir pieejams interneta savienojums.

Aplik?cija atbalsta latvie*u, ang?u un krievu valodas.

[ENG]
The application provides an opportunity to get all the latest information related to the railway traffic in Latvia. Passenger rail transportation is carried out by JSC azPasa*ieru vilciens*, which is an inseparable component of the public transport not only in Latvia, but also in Riga.

The application offers the latest train schedule and routes, changes in the train schedule, notices on changes, time counter until the train's arrival, quick connection to the railway information centre, railway tourism information, current information, most significant rules for train passengers, as well as identifying the place of arrival still going by train.

The application automatically updates the train schedule and other information, if you are connected to the Internet.

The application supports Latvian, English and Russian languages.

[RUS]
, ? ? . , azPasa*ieru vilciens*, ? , ? ?
Changes: Minor bug fixes.

(512k) 40 s
(1Mb) 20 s
(2Mb) 10 s
(5Mb) 04 s
(10Mb) 02 s

User Reviews: PASAA?IERU VILCIENS 1.3
 * 
 * 
     
 * 
Similar Download Catalog
 
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z