Product Details

QuickTeacher AngA?u valoda 1.6

Ang?u valodas QUICK TEACHER pa*m?c?bas programma - lab?kais veids, k? patst?v?gi apg?t ang?u valodu.Programmas QUICK TEACHER tiek speci?li rad?tas tiem, kuri sen v?las iem?c?ties ang?u valodu, bet kuriem nav laika m?ne*iem ilgi apmekl?
QuickTeacher AngA?u valoda is a completely free software. You can free download and use it as long as you like.

Ang?u valodas QUICK TEACHER pa*m?c?bas programma - lab?kais veids, k? patst?v?gi apg?t ang?u valodu.Programmas QUICK TEACHER tiek speci?li rad?tas tiem, kuri sen v?las iem?c?ties ang?u valodu, bet kuriem nav laika m?ne*iem ilgi apmekl?t ...

Ang?u valodas QUICK TEACHER pa*m?c?bas programma - lab?kais veids, k? patst?v?gi apg?t ang?u valodu.
Programmas QUICK TEACHER tiek speci?li rad?tas tiem, kuri sen v?las iem?c?ties ang?u valodu, bet kuriem nav laika m?ne*iem ilgi apmekl?t sve*valodu kursus.
Programmas QUICK TEACHER ir priek* tiem, kam nepiecie*ama metodika, k? ?tri iem?c?ties valodu, bet kuriem nav iesp?jas piel?goties valodu kursiem vai pasniedz?jam.
J?s varat m?c?ties p?c programmas QUICK TEACHER neatkar?gi no ang?u valodas zin?*anu l?me?a a apg?stiet valodu no nulles, atjaunojiet zin?*anas, kuras tika ieg?tas daudzus gadus atpak*, pilnveidojiet savas iem*as. Un pat ja j?s piln?gi nep?rzin?t ang?u valodu, pateicoties QUICK TEACHER programmai, j?s var?siet ?tri p?riet no pamata zin?*anu l?me?a uz vid?jo un t?l?k a uz att?st?tu ang?u valodas zin?*anu l?meni.
J?s var?siet:

+ patst?v?gi iem?c?ties ang?u valodu no nulles
+ strauji paaugstin?t v?rdu kr?jumu ang?u valod?
+ ?tri atjaunot valodas zin?*anas
+ ieg?t augst?ku amatu, kad nepiecie*amas ang?u valodas
zin?*anas
+ bez satraukuma k?rtot testus vai eks?menu par valodas zin?*an?m
+ br?vi run?t ang?u valod? ce?ojumu vai komand?jumu laik?
atrast jaunu darbu presti* komp?nij? vai ?rzem?s
+ iegaum?t ang?u valodas v?rdus ?tri un uz m?*u

Nodarboties p?c programmas QUICK TEACHER ir vienk?r*i un ?rti. Unik?lais pal?gs azVirtu?lais skolot?js* sec?g? re*m? pavada j?s katr? m?c?bu posm?, pieejami un viegli m?ca saprast valodas nes?ju runu un pareizi tulkot no ang?u valodas uz dzimto valodu un otr?di, p?rbauda j?su zin?*anas, pal?dz labot kdas, uzvedina uz pareiz?m atbild?m, tren? izrunu un pareizrakst?bu.
Changes: Pievienotas kategorijas priek* blokiem

(512k) 01 m 56 s
(1Mb) 58 s
(2Mb) 29 s
(5Mb) 12 s
(10Mb) 06 s

User Reviews: QUICKTEACHER ANGA?U VALODA 1.6
 * 
 * 
     
 * 
related terms
Similar Download Catalog
 
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z